MOTOBATT CAFE OPENNING CEREMONY (13 feb 18)

IMG_1948 IMG_1972 IMG_1973 IMG_1975 IMG_1979 IMG_2009 IMG_2010 IMG_2011 IMG_2017 IMG_2030IMG_1988IMG_1983IMG_2086 IMG_2087 IMG_2088 IMG_2255 IMG_2239 IMG_2237 IMG_2285 IMG_2269 IMG_2264